സാജിദിന്‍റെ ഹൂറി 3 [റെനില്‍]

സാജിദിന്‍റെ ഹൂറി 3 [റെനില്‍] SAAJIDINTE HOORI PART 3 AUTHOR:RENIL | previous kas^ WmapNapsX CXtka Njnªv ko*pw Sq`nN I`n¸n¡pN]m\v {b\]¯nsâ {bSnNm^¯nsâ Nmf¯nsâ B NT]nt`¡v . Smfhn¨SnWv £f tImUn¡p¶p Wn§apsX kn`t]_n] Aen{bm]§Ä Nfâm]n t^OsbXp¯pN fpä¯v k¶p Wn¶ Nm_nsâ ss{ZkÀ hoän B^ms\¶v AWN hp£n¨v tWm¡n Aà AKnt¯«Wà hz`vbw SXn]pÅ H^mam\v bt£ Nm_v ASv CknXt¯Sv Ss¶]m\tÃm AkÄ hwl]t¯msX ko*pw […]

Continue reading

എന്‍റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു 2

എന്‍റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു 2 Ente Mohangal poovaninju Part 2 bY Renil | READ ALL PARTS CLICK ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നല്കിയ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും നന്ദി ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെതായ തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു ഒരു ഞെട്ടലോടൊ ഞാൻ ആ വാതിൽ പഴുതിന്റെ മറവിലേക്ക് നോക്കി . ദേഷ്യം കലർന്ന മന്ദസ്മിതവുമായി കീർത്തന ചേച്ചി ആ ചിരിയിൽ ചേച്ചിയുടെ നുണക്കുഴി കവിളിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു കെട്ടിപിടിച്ച് അതിലൊരു […]

Continue reading

എന്‍റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു

എന്‍റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു Ente Mohangal poovaninju Part 1 bY Renil   അഴിഞ്ഞു വീണ കാർകൂന്തൽ ഒതുക്കി കെട്ടി നിതംബം കുലിക്കിയുള്ള ചേച്ചിയുടെ ആ നടത്തം നോക്കി ഞാൻ പാതി മയക്കത്തിൽ കിടന്നു . ബാത്ത്റൂമിൽ പോയി മുഖം കഴുകി ചേച്ചി വന്നു ടാ ആരേലും വരും മുൻപേ ഒന്നെണിറ്റ് പോ ചേച്ചി എന്നെ നോക്കി കെഞ്ചി അതിനിപ്പോ ആരേലും കണ്ടാലെന്താ ? കണ്ടാലെന്താന്നോ നീ ഇവിടെ കുടുംബ കലഹം ഉണ്ടാക്കീട്ടേ പോകത്തുള്ളോ ചേച്ചി ദേഷ്യത്തോടെ […]

Continue reading