മിൽക്ക് മെയിഡ് മാളു [RAZ Studios]

മിൽക്ക് മെയിഡ് മാളു MILK MAID MALU < TRAILER > < Author : RAZ Studios > “മിൽക്ക് മെയിഡ് മാളു” മാളവികയുടെ പുതിയ ചെല്ലപ്പേര്. വിജിത്രം ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും സാംസ്‌കാരികവും സദാചാരപരമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ മാളുവിന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ അല്പം ത്രസിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതം തന്നെ ആയിരുന്നു. പണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ റോഡിൽ ആരോക്കയോ ഉപേക്ഷിച്ച സീടികൾ പിറക്കി എടുത്തു വൃത്തിയാക്കി കുത്ത് പട മാകണെ ന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇട്ടുനോക്കിയും, ആണെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെച്ഛ് […]

Continue reading