പുഷ്പലത ചേച്ചി [Raybac]

പുശ്പലത ചേച്ചി Pushpalatha Chechi | Author : Raybac എൻ്റെ പേര് ബച്ചു. എഞ്ചിനീയറിങ് പഠനം കഴിഞ്ഞു നാട്ടിൽ വന്നതാണു ഞാൻ .ഒരു വർഷത്തെ ഇൻ്റേർൺഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഇനി കുറച്ച ലീവ് എടുത്തതിനു ശേഷം ജോലിക്കു കയറാം എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ തീരുമാനം .ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസി ആയിരുന്നു പുശ്പലത ചേച്ചി .ഭർത്താവ് ഗവൺമെൻ്റ് ജോലിക്കാരനാണ് .രണ്ടു മക്കൾ ആണു ചേച്ചിക്ക് . ചേച്ചിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 35 വയസ് പ്രായം വരും .കാണാൻ അതിസുന്ദരി ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും […]

Continue reading