രതിയുടെ ട്യൂഷന്‍ [Kambi Master]

രതിയുടെ ട്യൂഷന്‍ Rathiyude Tution Kambikatha bY: master@kambimaman.net രായപ്പന്‍, രാജപ്പന്‍ മുതലാളി ആയത് ലോട്ടറി അടിച്ച ശേഷമാണ്. ജോലി ചെയ്യാതെ നോക്ക് കൂലി വാങ്ങി കള്ളും കുടിച്ചു കുടുംബം നോക്കാതെ നടന്നിരുന്ന രാജപ്പന്‍, ലോട്ടറി അടിച്ചതോടെ സ്വയം ഒരു മുതലാളി ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വലിയ വീടും കാറും പത്രാസും എല്ലാമായി രാജപ്പന്‍ ആളാകെ മാറി. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, നാലുകോടി രൂപയാണ് രാജപ്പന് കിട്ടിയ തുക. രണ്ടു മക്കളാണ് അയാള്‍ക്കുള്ളത്; മൂത്തവന്‍ രവി, ഇളയവള്‍ രതി. മക്കളുടെ […]

Continue reading