രാജവാഴ്ച 1 [രതീദേവി]

രാജവാഴ്ച 1 RajaVazhcha | Authot : Rathidevi കമ്പി കുട്ടനിലെ ഒരു സ്ഥിരം വായനക്കാനായ എന്റെ ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഷമിക്കണം. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലത്താണു ഈ കഥ നടക്കുന്നതു ….ജാനകി ഇന്നല്ലേ ബാങ്കിൽ പോകേണ്ടതു . നീ എന്റെ കണ്ണാടി ഒന്ന് ഇങ്ങെടുതേ….കൃഷ്ണദാസിന്റെ വിളി കേട്ട ജാനകി അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കണ്ണടയുമായി വന്നു . കൃഷ്ണേട്ടാ ബാങ്കിൽ പോയി എന്ത് പറയും ഇത്രയും തുക പെട്ടന്നടക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് .. .ആ പോയി […]

Continue reading