ജെയ്ലർ ജെന്നിഫർ 2 [റംല]

ജെയ്ലർ ജെന്നിഫർ 2 Jailer Jennifer Part 2 | Author : Ramla | Previous Part   തോക്കിന്റെ      ബയാനെറ്റ്‌   കൊണ്ട്   ഹെൻറിയുടെ     ജവാനെ    ഉദ്ധരിക്കാൻ     ഉള്ള     ശ്രമം    വിജയിച്ചില്ല.മരവിച്ച     മനസ്സുമായ്     നിന്ന      ഹെൻറിയുടെ     കുണ്ണ    വിറങ്ങലിച്ച     നിലയിൽ    ആയിരുന്നു. നിർജീവവസ്ത്ഥയിൽ        പഴന്തുണി     പോലിരുന്നത്    പാതി  […]

Continue reading

ജെയ്ലർ ജെന്നിഫർ [റംല]

ജെയ്ലർ ജെന്നിഫർ Jailer Jennifer | Author : Ramla     ഈ     കഥയിൽ    അന്യത്ര    ലൈംഗിക    ചുവയുള്ള    സംഭാഷണങ്ങളും    സംഭവഗതികളും   ഉണ്ട്.  അതിനോട്    അശേഷം  താല്പര്യമില്ലാത്തവർ     ഒഴിഞ്ഞു    നിൽക്കുക. കഥയും       കഥയിൽ    പറഞ്ഞിട്ടുള്ള     രാജ്യങ്ങളും     കഥാപാത്രങ്ങളും    തികച്ചും     സാങ്കല്പികം    മാത്രം. വായനക്കാരന്റെ    ആനന്ദവും    ആസ്വാദ്യകരമായ    അനുഭവവും  […]

Continue reading