രാധിക തമ്പുരാട്ടി

രാധിക തമ്പുരാട്ടി RADHIKA THAMBURATTI KAMBIKATHA BY:SEXLOVERBOY www.kambimaman.net രാധിക തമ്പുരാട്ടി പാലക്കാടുള്ള ഒരു കോവിലകം. അവിടെയുള്ള രാധിക തമ്പുരാട്ടിയുടെകഥയാണിത്. 30 വയസ്സുണ്ട് രാധികക്ക്. ഭർത്താവിന് ഗവണ്മെന്റ് ഉദ്യോഗമാണ്. ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്, ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. കോവിലകത്ത് പിന്നെയുള്ളത് രാധികയുടെ ഭർത്താവിന്റെ വയസ്സായ അമ്മ മാത്രമാണ്. രാധികയുടെ ദാമ്പത്യജീവിതം അത്രക്ക് സുഖകരം ആയിരുന്നില്ല. ഭർത്താവിന് നല്ല സ്വഭാവമാണ്. രാധികയോടും, മകളോടും നല്ല സ്നേഹമാണ്. പക്ഷെ അതിൽ കവിഞ്ഞുള്ള സുഖമൊന്നും രാധികക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അവളതിൽ നിരാശയുമായിരുന്നു. […]

Continue reading