തെമ്മാടികൾ [NJG]

തെമ്മാടികൾ  Temmadikal | Author : NJG “മമ്മി ?” നിലത്തിനടിയിലുള്ള ശ്മശാനത്തിൽ അവർ എന്തുചെയ്യുന്നു?                                        അമ്മെ ,  മണ്ണിനടിയിൽ ?  “ജസ്റ്റ്  lay there ?”. ” ” lie there ” “lie there ? ” അവർ അത് മാത്രേ ചെയ്യുന്നൊള്ളോ?        […]

Continue reading