അടൂര്‍ അജിത Documentary EP#1

അടൂര്‍ അജിത Documentary EP#1 Adoor Ajitha Documentary Episode 1 bY Anjali Vinodh ho³ 1. hf]w ^mkns` 11.00 AXqÀ sskäv tbmÀ«nt¡m tim«Â. tim«`nWv fp¶ns` sN.bn t_mZn`qsX kmiW§Ä Wn^Wn^]m]n Wo§p¶p. tim«`nsâ fp¶ns` bmÀ¡nwPv G^n]m]nt`¡v H^p Hmt«m_n£ k¶p Wn¡p¶p. ho³ 2. Ipk¶ cv–tamÀ ssX`nt`¡v Hmt«m_n£]n Wn¶v Ipk¶ Nyqs«Nv–hv C« Woa³ kn^`pNÄ DÅ C^pWn_fpÅ CXSpNmÂ. hm^n¯`¸v N\¦m ks^ D]À¶SnWm […]

Continue reading

Life at its Best…Part 4

Life at its Best…4 [ Dark Lord ] വാർഷികപതിപ്പിൽ വന്ന ഭാഗം 3 പർട്ടുകൽ ആയിരുന്നു…അതുകൊണ്ട് ഇതു നാലാമത്തെ. ഒരു 3 ഭാഗം കൂടെ മാക്സിമം. തികച്ചും സാങ്കല്പ്പികം മാത്രം. ഇതെഴുതികഴിഞ്ഞ് ഒരു റിയൽ കഥയുമായി ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരക്റ്റേർസിന്റെ പേരും, സ്ഥലങ്ങളും, പോരാത്തതിൻ അതിലേതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഐടന്റിറ്റി പുറത്തു വരുമെന്നതിന്റെ ചിന്തയിലാണ്‌. ഈ ഭാഗം പുതുവത്സര പതിപ്പ് വായിക്കാത്തവര്‍ ഉണ്ടേല്‍ അത് വായിച്ചിട്ട് തുടരണം – CLICK HERE […]

Continue reading