ഊക്കിസ്റ്റ് ജോസ് 3 സീതയുടെ അമ്മ

ഊക്കിസ്റ്റ് ജോസ് 3 [കഴപ്പി സീത] OOKKIST JOSE 3 BY OOKIST | PRVS PART സീതയുടെ അമ്മ    hoS]psX sW]v¡p*n]n AXn¨p sbman¨n«p AknsX NnX¶p Mm³ D_§n tbm]n .hoS k¶p knan¨t¸mjm\v Mm³ GäSv.A`vbw skÅw tfXn¨p NpXn¨n«v Mm³ AknXp¶v C_§n .AkapsX ‘A½ lm´ Wmsa ^mkns` k^q¶p hoS b_ªp .A¶v Mm³ bns¶ b\n¡m^nNsa H¶v tNm\¡mWv tbm]nà .bm`v Np_¨p NnX¡s«.F¶mt` ASntâSm]m H^p […]

Continue reading