തോട്ടത്തിലെ അന്നമ്മയും രമണിയും

തോട്ടത്തിലെ അന്നമ്മയും രമണിയും Thottathile Annammayum Ramaniyum BY:PILLECHAN@kambimaman.net ആദ്യം ആയി എഴുതുന്ന കഥ ..തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ പൊറുക്കുക …… റാന്നിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു റബ്ബർ മുതലാളി ആണ് എന്റെ അപ്പച്ചൻ. ഏക്കർ കണക്കിന് റബ്ബർ തോട്ടം ഉണ്ട് . ഞാൻ എൻജിൻറിങ് കഴ്ഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു . പാസ്സ് ആയിട്ടും ജോലി ഒന്നും നോക്കി ഇല്ല ബിസിനസ് ആയിരുന്നു എനിക്കും ഇഷ്ടം. ഇനി കഥയിലേക്ക് വരാം . കുണ്ണയ്ക്ക് കനം വെച്ചകാലം മുതൽ മുലയും കുണ്ടിയും […]

Continue reading