യക്ഷീസുരതം 2 [പീറ്റര് കുട്ടി]

യക്ഷീസുരതം 2 Yakshi Suratham Part 2 | Author : Peter Kutty [ Previous Part ]   സന്ധ്യ സമയത്തോടു കൂടി ഭട്ടതിരി ദേശത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തി ചേർന്നു . ദുർശക്തികളുടെ സൂചന എന്നപോലെ ഭട്ടതിരിയുടെ ഇടതു കൈയ്യിലെ ചെറുവിരൽ വിറച്ചു തുടങ്ങി. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു പാകപ്പെടുത്തി ഭട്ടതിരി , പതുക്കെ ആകാശത്തു നിന്നു പറന്നു ദേശത്തിലെ വയലുകളുടെ അടുത്തായി ഇറങ്ങി. ഭട്ടതിരി പതുക്കെ പരിസരം ആകെ വീക്ഷിച്ചു. നിലാവ് പതുക്കെ പടർന്നു […]

Continue reading

യക്ഷീസുരതം 1 [പീറ്റര് കുട്ടി]

യക്ഷീസുരതം 1 Yakshi Suratham Part 1 | Author : Peter Kutty   നമ്മുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിൽ കാമാതുരമായ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമല്ലോ. സങ്കല്പങ്ങളിൽ അവ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു നിർവൃതി അടയാറും ഉണ്ട്. ചില സ്വപ്നങ്ങൾ നടക്കുകയും മറ്റു ചിലവ സ്വപ്നങ്ങൾ ആയി തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും.സ്വപ്നങ്ങളിൽ എന്തും നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാമല്ലോ. ഒരു യക്ഷിയുമായി ഉള്ള കാമപൂരണം ഞാൻ കഥയായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മദാലസ ആയ ഒരു യുവതി ആയി യക്ഷിയെ ഞാൻ സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു.   […]

Continue reading