അച്ചുവിന്റെ അശ്വിനും ശ്രീയും [Paul Mathew]

അച്ചുവിന്റെ അശ്വിനും ശ്രീയും Achuvinte Swathiyum Sreeyum | Author : Paul Mathew   എന്റെ ആദ്യ സംരംഭം ആണിത്. ഇവിടെ Arjun Dev, King Liar, Hyder Marakkar, Arrow, അൽഗുരിതൻ, Jo, ലാൽ, അതുലൻ, Roy, സണ്ണി തുടങ്ങി പലരുടേയും കഥകൾ വായിച്ച് ആവേശം കയറി എഴുതുന്നത് ആണ് ഈ കഥ. നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു.   അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താണ് കാരണം… അവൾ ആലോചിച്ചു. കാണാൻ കുഴപ്പം ഇല്ല, ഇരുനിറം, […]

Continue reading