ലക്ഷ്മി 1 [നാഗവല്ലി]

ലക്ഷ്മി  Lekshmi | Author : Nagavalli [Paru]   ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് നാളായി വിചാരിക്കുന്നു എന്തേലും ഒന്നു കുത്തി കുറയ്ക്കണം എന്നു സത്യം പറഞ്ഞ അതിനു സമയം കിട്ടാറില്ലഎഴുതാൻ ആയി ഞാൻ വലിയ സാഹിത്യകാരി ഒന്നുമല്ല എനിക്കു നോവൽ എഴുതാൻ അറിയതും ഇല്ല എന്റെ മനസിൽ വന്ന ഒരു കഥ ജീവിതം പൊരുതി നേടിയ ഒരു സ്ത്രീ യുടെ കഥ എഴുതാം എന്നു അതു എന്റെ ശൈലി ഇൽ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പുക്കുന്നു… സ്മിത […]

Continue reading