അയൽക്കാരി ലേഖ 1

അയലത്തെ ലേഖ 1 Ayalathe Lekha Part 1 bY പാൽക്കാരൻ ഞങ്ങടെ വീടിനപ്പുറത്തുള്ളതാണ് ലേഖ ചേച്ചി… കാണാൻ നല്ല രസമാണ്… അതുപോലെ തന്നെ പാവവും…അതിനപ്പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട്… കളി        കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത വെള്ളം       അവിടുത്തെ        വകയാണ്…ഒരുപാട് പേരെ          ഞാൻ പ്രണയിച്ചു ഊക്കിയിട്ടുണ്ട്… ക്ലാസ്സിലും        വെളിക്കും ഉള്ള        പെണ്ണുങ്ങളെ എല്ലാം… എന്നാൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ കുറ്റബോധത്തിന്റെ       പിടിയിലായത്… ഊക്കിയ         പെണ്ണുങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥയും       അവളുമാരുടെ         മുഖവും കഷ്ടപ്പാടും        എല്ലാം        എന്റെ മനസ് പാടെ മാറ്റി.. ഞാൻ          […]

Continue reading