ഓണ പരീക്ഷ 3 [ Palarivatom Saju ]

ഓണ പരീക്ഷ 3 | ONAPAREEKSHA 3 BY PALARIVATOM SAJU മുന്‍പത്തെ ഭാഗം വായിക്കാന്‍  CLICK HERE H^p b¯p fnWnäv Njnªt¸mÄ gndp tI«³ s̸v C_§n k^p¶Sv N*p. “”””FWn¡v H^nXw ks^ tbmNmWp*v” F¶v b_ªp sbs«¶v Ss¶ ssd¡v ÌmÀ«v– sI]vSp tbm]n. F³s_ sW©nXn¸p NqXn NqXn k¶p. gndp tI«³ fpNan WX¶Sv kÃSpw N*p Nm\ptfm? H¶pw A_n]m³ k¿. Bt^mXm\v H¶v tImUn¡pN. A§sW In´n¨p Wn¡pt¼mÄ f½n […]

Continue reading