ഗീതേച്ചി തന്ന സുഖം [പകൽമാന്യൻ]

ഗീതേച്ചി തന്ന സുഖം Geethechi Thanna Sukham | Author : PakalManyan എന്റെ പരിചയത്തിലെ ഒരു ചേച്ചിയെ  കളിച്ച  കഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ജോലിക്കാരി ഗീതേച്ചിയെ കളിച്ച കഥ.. ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ ജോലി ചെയുന്ന കാലം. വീടിനോട് ചേർന്നാണ് അച്ഛൻ നടത്തി പോന്ന ഒരു ചെറുകിട കമ്പനി സ്ഥിതി ചെയുന്നത്. അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ 4 പേരുണ്ട്. അവിടെ കുറേ കാലമായി പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് ഗീതേച്ചി. എന്നേക്കളും ഒരു 10 […]

Continue reading