ഊക്കിസ്റ്റ് ജോസ്

ഊക്കിസ്റ്റ് ജോസ് OOKKIST JOSE BY OOKIST FÃm^pw NT FjpSp¶p.At¸mÄ Wp½¡v H^p bqSn .H¶v tWm¡n]mt`m F¶v .Fsâ tb^n k`n] Nm^yw Dt*m¶p tSm¶p¶nà .Nm^\w ASns`ms¡ F´v ? Np®]n`m\tÃm Nm^yw .H^p Np®¡v H^p H¶v H¶^ Np® k^pw .H^p b¯n©p Woaw bns¶ k®w ..ASv b_]msS C^n¡p¶Sm tdVw ..Ip½m Duin¡p … Fsâ Np® tN_n]n«p sbman]m¯ bq^nà F¶m KWw b_]pt¶ . […]

Continue reading