ഇളം പൂറ്റിലെ പാല് കാച്ചൽ

ഇളം പൂറ്റിലെ പാല് കാച്ചൽ BY: ഊക്കിസ്റ് ILAMPOOTTILE PAALU KAACHAL BY OOOOOKKISTTTT Mm³ KmN-vh¬. tNmtaKv dhv HmXn¡pkmWv. Wà I^¡p sb¼ntÅ^pw I^¡p Xo¨Àfm^pw Hs¡]pÅ knf³hv tNmtaKv .Np® N¼n BNm³ bns¶ F´v tk\w. Fs¶ bän b_ªm H^p B_Xn AXp¯v sbm¡w. k`n] k®w CÃ. hnN-vhv bm¡v H¶pw CÃ. F¦n`pw tfmlw AÃ. skap¯ Wn_w. 7 C©v Np®. Fsâ Np® e]¦^ […]

Continue reading