ഷാഹിനയും മേരിയും പിന്നെ രണ്ടാണ്മക്കാളും 1.5

ഷാഹിനയും മേരിയും പിന്നെ രണ്ടാണ്മക്കാളും 1.5 Shahinayum Meriyum Pinne Randaanmakkalum Part 1.5 bY Omar   ഷാഹിനയുടെ ജീവിതം ഒരു ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് അഥവാ ഷാഹിന-പാർട്ട് 1.5) ഒന്നാം ഭാഗത്തിന് വായനക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഉടനെതന്നെ വീണ്ടുമെഴുതാൻ എനിക്കുത്തേജനമായത്.. ഷാഹിനയെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ എല്ലാവർക്കും നന്ദി! രണ്ടാം ഭാഗം ഉടനെ എഴുതാം.. അതിനു മുൻപ് ഒരു ചെറുകഥ കൂടി വായിച്ച ശേഷം രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം . ഷാഹിനയെക്കുറിച്ചു കുറച്ചുകാര്യങ്ങൾ കൂടി വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്കിട്ടു തരണമെന്ന് […]

Continue reading

ഷാഹിനയും മേരിയും പിന്നെ രണ്ടാണ്മക്കാളും 1

ഷാഹിനയും മേരിയും പിന്നെ രണ്ടാണ്മക്കാളും 1 Shahinayum Meriyum Pinne Randaanmakkalum Part 1 bY Omar knfmWw U½mw A´m^m{ã knfmW¯mka¯n`v Wn¶pw BNmlt¯¡v NpSn¨p]^pt¼mav gminW]psX sW©nWpÅn`v hin¡mWmkm¯ tkUW]m]n^p¶p. Wo* b¯p k_vgs¯ {bkmhKoknS¯nWp kn^mffn«p sNm*v Fs¶t¶¡pfm]n Wm«nt`¡p b_n¨p WXs¸Xp¶SntW¡mav ,Ssâ {bn]SfsW SWn¨m¡n tbmtk*nk^p¶Sv Akav¡p hin¡mkp¶SnWpf¸p_fm]n^p¶p. Wm«nt`¡v tbmkmsf¶pw tfmsâ bYn¯¯n`v {l²n¡msf¶pw b_ªt¸m h`nw C¡m¡v h½Sn¡mWv k`n] dp²nfp«m]n^p¶p.H^pbmXp Unkhs¯ {b]SvWc`fm]n«m\v h`ofn¡msW h½Sn¸ns¨Xp¡mWm]Sv […]

Continue reading