നളിനിയും സാവിത്രിയും തമ്മിൽ [Reloaded] [ഓമന]

നളിനിയും സാവിത്രിയും തമ്മിൽ Naliniyum Savathriyum Thammil | Author : Omana ചാത്തോത്ത്     ബംഗ്ലാവ്   പുതുമ    നിറഞ്ഞ  ബംഗ്ലാവാണ്… ഒരു  പാട്  പ്രത്യേകതകൾ    ഉള്ള    ഒരു  ഇടം.. അവിടെ   പെണ്ണുങ്ങൾ  ആണ്  ഭരണം.. ബ്രിട്ടീഷ്   രാജ്ഞിമാരെ   പോലെ… ബംഗ്ലാവിൽ   ഇപ്പോൾ                      ”  രാജ്ഞി  ”  നളിനിയാണ്.. രാജ്ഞി   എന്നൊക്കെ   കേൾക്കുമ്പോ     ഒത്തിരി   അങ്ങ്  പ്രായം  […]

Continue reading