കോളേജ് ലൈഫും കൂട്ടകളിയും [കുഞ്ഞു]

കോളേജ് ലൈഫും കൂട്ടക്കളിയും College Lifum Koottakaliyum | Author : Kunju ഞാൻ favas എന്റെ നാട് പാലാകാടിനും മലപ്പുറത്തിനും ഇടയിൽ ആണ് എവിടെ എന്ന് മനസിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ കഥ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഒരു ഓപ്പൺ കോളേജ് ആണ്(… കോളേജ് പേര് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം… ). ഞാൻ +2 pass കഷ്ടിച്ച് വെടിച്ച മാർക്കും കൊണ്ട് ആണ് ഈ ഓപ്പൺ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത്. […]

Continue reading