ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും [Tintumon]

ഞാനും എന്റെ ഉമ്മമാരും Njanum Ente Ummamaarum bY Tintumon SnN¨pw fWÊn Wn¶p*m¡n] NT]m\v Np_¨p Wmam]n NT FjpSn]n«v. Wn§Ä¡v CãsbXpkmt\ XnâptfmsW SpXÀ¶pw ht¸mÀ«v sI¿pN ss`Nv– sI¿pN Fsâ tb^v Wdo Mm³ Wm«ns` tb^v tN« Wà hz¯pÅ H^p fpÉnw NpXpwd¯n`m\v KWn¨Sv.. km¸msX tb^v OmUÀ imKn.. FWn¡v 5 k]ÊpÅt¸mÄ D½ f^n¨Sm\v.. At¸mams\sâ km¸ cm¯nf D½s] N`ym\w Njn¨Sv A¶v 26 k]Êp*m^p¶p […]

Continue reading