ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 4 കുഞ്ഞുമാമി

ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 4 [അജ്ഞാതൻ] NJAN KADHAYEZHUTHUKAYANU 4 KUNJU MAMI BY AKNJATHAN AKNJATHANTE KADHAKAL | PREVIOUS PARTS   Bâns]]pw fmfns]]pw H^pfn¨p Nan¨tlgw BjvI]n fnWnfw 2{Pq¸v– Nan WX¡pfm]n^p¶p. fmfn Bân A_n]msS CX]v¡v Hä]v¡v k¶p Nan¡pw. Bâns]¡mapw fmfn¡v B\p§sa hpOn¸n¡m³ A_n]mf^p¶p ASnWm MmWpw CX]v¡v Bân A_n]msS tbm]n fmfnNv tNän sNmXp¡pfm]n^p¶p. H^p Unkhw D¨¡v 3 f\n Njnªt¸mÄ fmfn […]

Continue reading