അശ്വതിയുടെ കഥ 3

അശ്വതിയുടെ കഥ 3 Aswathiyude Kadha 3  Author:Smitha അശ്വതിയുടെ കഥ PREVIOUS ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേഹമുണ്ടായത് നേരം വെളുത്തപ്പോഴാണ്. ഇന്ന് ക്ലിനിക്കില്‍ പോകണോ? എങ്ങനെ പോകും? എങ്ങനെ ഡോക്റ്റര്‍ നന്ദകുമാറിന്‍റെ മുഖത്ത് നോക്കും? പ്രായം മറന്ന്, പദവി മറന്ന് വെറും മണ്ടിപ്പെണ്ണിനെപ്പോലെ പെരുമാറാന്‍ എങ്ങനെ സാധിച്ചു തനിക്ക്? ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഹോസ്റ്റലില്‍ നിന്ന് രാധികയുടെ ഫോണ്‍ വന്നപ്പോഴും പിന്നെ വൈകി രവിയേട്ടന്‍ എത്തിയപ്പോഴും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. പുകമഞ്ഞിലൂടെ, മേഘങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിപ്പറക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു. “അമ്മയെന്താ മിണ്ടാത്തെ?” […]

Continue reading

രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 5 [Smitha]

രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 5 Raji Raathrikalude Rajakumaari 5 bY Smitha | PREVIOUS PART രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 4 [Smitha] 1129 രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 3 [Smitha] 483 രാജി – രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 2 [Smitha] 508 രാജി – രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി [smitha] 238 “”ftigv– tI«m, F´m Cu tW^¯v?”” {bNml¯nt`¡v k¶]mapsX fpOw N*t¸mÄ ^mKn tImUn¨p. “”Mm³..Mm³…”” A]mÄ Wn¶v- kn¡pN]m\v. “”F´m dmdptk«sW Nm\* kà Bktlymw Dt*m. dmdptk«³ […]

Continue reading

രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 4 [Smitha]

രാജി രാത്രികളുടെ രാജകുമാരി 4 Raji Raathrikalude Rajakumaari 4 bY Smitha | PREVIOUS PART ^mKn A£ft]msX dmdpknsW Nm¯n^p¶p. k^m´]n Nth^]n Nth^]n`n^p¶v- AkÄ bp_t¯ Wn`knt`¡v tWm¡n]n^p¶p. l^o^w Ip«psbmÅpN]m\v. M^¼pNÄ k`nªvfp_pNn GSv tW^kpw sbm«ns¯_n¡p¶ bmNfm]n«p*v. kÃm¯ Umiw F{S Sk\ skÅw NpXn¨psk¶v AkÄ¡v WnÝ]fp*m]nÃ. Wo^KnsW hz]wtemPw sI¿n¨Sv, ASpNjnªv ftignsW N*Sv, AsSÃmw AkapsX knNm^w kÃmsS]na¡n. B HmÀ½]n AkÄ ssWän¡v fpNan`qsX bq_n³s_ […]

Continue reading

അശ്വതിയുടെ കഥ 6 [Smitha]

അശ്വതിയുടെ കഥ 6 Aswathiyude Kadha 6  Author : Smitha അശ്വതിയുടെ കഥ PREVIOUS   ദൃശ്യം എന്ന സിനിമ, അതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭീകര സംഭവത്തെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന്‍ താന്‍ ശക്തിയായി വാദിച്ചത് വെറുതെയായല്ലോ എന്ന്‍, തന്‍റെ മകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ഫോണിലൂടെ കേട്ടപ്പോള്‍ അശ്വതിയോര്‍ത്തു. അതിലും ഭീകരമായ ഒരു വിപത്തിലാണ് തന്‍റെ പൊന്നുമകള്‍ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്‍റെ ഭഗവതീ, എന്താ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നെ? താനോ, രവിയേട്ടനോ മക്കളോ ആരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദ്രോഹം ആര്‍ക്കെങ്കിലും ചെയ്തതായി അശ്വതിക്ക് […]

Continue reading

അമ്മായിയുടെ മീറ്റിംഗും പിന്നെ ഞാനും [SJT]

അമ്മായിയുടെ മീറ്റിംഗും പിന്നെ ഞാനും Ammayiyum Meetingum Pinne Njaanum | Author : SJT   ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായാണ് കഥ എഴുതുന്നത്. ഇപ്പോഴൊന്നും എഴുതേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോ  പ്രചോദനമായത് പൊന്നരഞ്ഞാണമിട്ട അമ്മായിയും മകളും എന്ന കഥയാണ്. ഇത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അതായത് എന്റെ മാമിയെ കളിക്കണമെന്ന്. ആദ്യമായി ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം. എനിക്ക് 18 വയസ്സായി.   ഇന്നു ഈ കഥ എഴുതുന്നവരേക്കും ഞാൻ എന്റെ […]

Continue reading