വള്ളുവനാടൻ കുടുംബം 2

ഒരു വള്ളുവനാടൻ കുടുംബം 2  Valluvanaadan Kudumbab bY നിസാം ഒറ്റപ്പാലം  Previous Parts   A§sW D½msâ Ip*n`qsX H`n¨v C_§n] FÃm Fsâ lp¢kpw D½ NpXn¨n_¡n A¸jpw Fsâ Np® sbm´n]n^p¶p H^p sI_p bp©n^nt]msX D½ dmSv–_qfn N]_n In´n¨p tWm¡n]t¸mÄ FWn¡v FÃmw H^p hzbvWw tbms` B]n bÀ± V^n¨p WXp¡p¶ D½¨n H^p tklys] tbms` Fsâ Np® fq©n bm`v sfm¯w Duän NpXn¨n^n¡p¶p. Bt`mIn¨t¸mÄ […]

Continue reading