അർഫീനയും ഇത്തയുടെ ഭർത്താവും [നിക്കോളസ് പൂറൻ]

അർഫീനയും ഇത്തയുടെ ഭർത്താവും Arfinayum Ethayude Bharthavum | Nicolas Pooran   അർഫീന അതാണ് അവളുടെ പേര് .. ഫവാസിന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി .. ഫവാസ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു വർഷത്തോളം ആയി .. പുറത്തു ഒരു നാണം കുണുങ്ങി ആണെങ്കിലും നല്ല കാഞ്ഞ വിത്താണ് അർഫീന .. വയസു ഇരുപതേ ആയുള്ളൂ എങ്കിലും നല്ല ശരീര പ്രഗൃതിയാണ് അവളുടേത്‌ തേങ്ങാ പോലെ ഉള്ള വലിയ മുലയും അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ […]

Continue reading