ഇരട്ടിമധുരം [Nemo]

ഇരട്ടിമധുരം IrattyMadhuram | Author : Nemo ആദ്യായിട്ട് എഴുതുകയാണ്. എങ്ങനെ വരുമെന്നൊന്നും ഒരു പിടിയുമില്ല. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ.. ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട, ആരാധിക്കുന്ന സ്മിതാമ്മ, അൻസിയ, മന്ദൻ രാജ, സിമോണ, അച്ചു രാജ് എന്നിവരോട് എന്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ കുത്തിക്കുറിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് തോന്നിച്ചതിന്.. നിഖിൽ നിന്ന നിൽപ്പിൽ വിയർത്തു കുളിച്ചു. തൊണ്ടയിലെ വെള്ളം വറ്റി. കയ്യും കാലും വിറയ്ക്കുന്നതുപോലെ. നെഞ്ച് പടപടാ അടിയാണ്. എന്താ കാര്യമെന്നല്ലേ? നിസ്സാരം!!! നല്ല ഒന്നാംതരം തേൻ വരിക്കച്ചക്ക […]

Continue reading