ഗസലിൻ ഇശലായി മെഹ്‌ഫില 1

ഗസലിൻ ഇശലായി മെഹ്‌ഫില GAZALIN ISHALAI MEHFILA BY NARESHAN F³s_ tb^v Wt^l³ MmWnknsX F³s_s]m^p AWpek NT b¦psk¡pN]m\v .Sq`nN ^wP¯p k`n] bnXnbmXv CÃm¯Sp sNm*v ,Fsâ Cu AWpek NT Wn§sa§nsW DÄsNmÅpsf¶p FWn¡_n]nà ! F¦n`pw FjpSn SpX§pN]m\v .bSns] SpX§n thmcväv tNm_m]n fpt¶_n HXpkn imÀZv tNm_n AkhmWn¡p¶Sm\v Fsâ]o AWpek NT ! BUyw Fs¶ Np_n¨pw F³s_ KoknS b^nh^s¯ Np_n¨pw WmXnsW Np_n¨pw […]

Continue reading