ആനന്ദം അജ്ഞാതം [Nannu]

( പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ ആദ്യമായാണ് കമ്പിക്കുട്ടനിൽ കഥഎഴുതുന്നത് . എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഷെമിക്കണം . കഥ എഴുതി ശീലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നു ഒരു ഐഡിയ പോലും ഇല്ല. എങ്കിലും എന്റെ അനുഭവം എന്നാൽ ആവുന്ന വിതം എഴുതുന്നു . ഇതൊരു നിഷിദ്ധ സംഗമം ആണ് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ ദയവായി വായിക്കരുത് . എന്റെ അനുഭവം ആയതിനാൽ കഥയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് . ഒരു തുടക്കകാരി ആയതിനാൽ ലാഗ് വരാൻ […]

Continue reading