അക്കരപ്പച്ച [മൂർത്തി]

അക്കരപ്പച്ച Akkarapacha | Author : Moorthy   ലീവിൽ        വന്നേപ്പിന്നെയാ        പെണ്ണന്വേഷണം       തുടങ്ങിയത്… അഞ്ചാറ്              സ്ഥലത്ത്      പെണ്ണ്          കണ്ടതിന്       ശേഷമാണ്   ഒരെണ്ണം          തരായത്…. പെണ്ണിനെ         ഉറപ്പിച്ച ശേഷം       ബാക്കിയായത്      […]

Continue reading