സേവകൻ 10 [Mango]

സേവകൻ 10 | Sevakan 10 Author : Mango | Previous Parts Njnª ^m{Sn Ft¸mÄ D_§ns]t¶m F§sW D_§ns]t¶m H^p HmÀ½]pw CÃ. tfma½ H^p Pvamhv Im]]pw sNm*v k¶v D\À¯n. Fjpt¶Â¡pt¼mÄ ko«n tf^n¡p«n]pw Wn½n]pw CÃ. AkÀ skap¸nsW Ss¶ tbms]¶v b_ªp. f\n H¼Smkp¶p. Mm³ sbs«¶v Im]]pw NpXn¨v Fsâ ko«nt`¡v tbm]n. Npan]pw tSkm^kpw Hs¡ Njnªp b©m]¯n tbmNmWm]n bp_t¯¡n_§n]t¸mÄ emÀ¤k³ tI«³ Fsâ fpä¯p*v. […]

Continue reading

സേവകൻ 9 [Mango]

സേവകൻ 9 | Sevakan 9 Author : Mango | Previous Parts Mm³ tWs^ Fsâ ko«nt`¡m\v tbm]Sv. hf]w A©^]mNp¶p. tkPw Npans¨m^p§n tfma½]psX ko«nt`¡v sI¶p. fp³kl¯p Ss¶ emÀ¤k³ tI«³ Wn¸p*m]n^p¶p. cmfnsâ b\n¡pÅ BUys¯ sI¡v Wmsa Nn«pw F¶p b_ªt¸mÄ emÀ¤k³ tI«Wv ht´mgfm]n. “”””tI¨n FknsX tI«m?” “”””AkÄ bn¶m¼p_¯p*v. blp sSmjp¯p sN«m³ DÅ Ø`w H¶v sI¯n b_n¡m³ H^p b\n¡m^sW WnÀ¯ns]¡pkm. Akav {l±n¡¯nÃ. […]

Continue reading