അമ്മസൂത്രം 2 [Pamman Junior]

അമ്മസൂത്രം 2 AmmaSoothram Part 2 | Author : Pamman Juinor | Previous Part   വീർത്തുന്തി നിൽക്കുന്ന ആ കിണ്ണത്തപ്പം ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ പോന്നതായിരുന്നു. നഗ്നയായ അവൾ ക്രീം എടുത്ത് പൂർണ്ണനഗ്നയായ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്നു. എന്നിട്ട്, കീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് അവൾ അമ്മയുടെ ആ വെണ്ണപ്പൂറിൽ മെല്ലെ തടവി. അഹല്യക്ക് മോളുടെ വിരൽ സ്പർശം പുളകമുണർത്തി, ഒപ്പം രേവതിക്കും രോമാഞ്ചമുണ്ടായി, അത്രക്ക് സ്മത്ത്ആയിരുന്നു അമ്മയപ്പത്തിന്റെ സ്തിഗ്ദ്ധത. അവൾ അമ്മയുടെ അരക്കൂടിനിരുവശത്തും […]

Continue reading