മോക്ഷണം 1

മോക്ഷണം Mokshanam bY അഞ്‌ജലി     Fsâ KoknS¯n WX¶ H^p hwekfm\v C¶v Mm³ Sp_¶v FjpSp¶Sv. N¼nNTNÄ km]n¨p Nps_ kn^`n«n*p*v F¶ÃmsS NT FjpSp¶Sv CSv BUyfm\v sSäpNÄ £fn¡pN KoknS¯n Hmt^m BÄ¡pw H^p Sm`vb^y§apw Cã§apw D*m¡pw In` NphrSnNapw . FWn¡pw D*v A§sW H^p NphrSn . Fs´¦n`pw Cãsb«Sv N*m B^pw Nm\msS FXp¡pN . In`À ASnsW tfm£\sf¶v knan¡pw. Ft´m F{S Wn]{´n¨m`pw […]

Continue reading