വേലക്കാരി പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ [Minnal Murali]

വേലക്കാരി പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ 1 Velakkari Padippicha Padangal | Author : Minnal Murali   എന്റെ പേര് അശ്വിൻ. എന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരി എന്നെ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർ അവരുടെ രതി സുഖത്തിനുവേണ്ടി എന്നെ ഒരു അടിമയെ പോലെ കണ്ട് എന്നെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിചച്ചു. നിവർത്തി ഇല്ലാതെ ഞാൻ അതിനെല്ലാം നിന്നു കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴും അവരുടെ കാലിനിടയിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഞാൻ +2കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയം വീട്ടിൽ ഞാൻ […]

Continue reading