അമ്മയുടെ ആയുർവേദ ചികിത്സ [Manu Ma]

അമ്മയുടെ ആയുർവേദ ചികിത്സ Ammayude Ayurveda Chikilsa | Author : Manu Ma   എൻറെ പേര് മനു .29 വയസ്  തൃശൂർ ആണ് താമസിക്കുന്നത് . എപ്പോൾ ഗൾഫിൽനിന്നു രണ്ടുമാസത്തെ ലീവിന് നാട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാന്നെന്റെ അമ്മയുടെ കാൽമുട്ട് വേദനയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാൻ ഉണ്ടായ സംഭവവും അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായ ചില സംഭവവികാസങ്ങളും ആണ് . ഞാനെന്റെ അമ്മയെപ്പറ്റി പറയാം . അമ്മയുടെപേര് മല്ലിക . 51 വയസ് . […]

Continue reading