മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മരുഭൂമി [മാന്ത്രികൻ]

(വെറും ഒരു തുടക്കക്കാരൻ )ഇ ലോകം വെറും മായ ആണ് എല്ലാം സകൽപികം മാത്രം അങ്ങനെ ഉള്ള ഇ ലോകത്ത് വീണ്ടും ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയും ആയി മാന്ത്രികൻ ഇത്‌ വരെ പ്രണയിക്കാത്തവന്റെ പ്രണയ സങ്കൽപ്പം മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മരുഭൂമി Manju Peyyunna Marubhoomi | Author : Manthikan ഇ കഥ തുടങ്ങുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആണ്. അവിടെ ഒരു middle class കുടുംബത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് എന്റെ പേര് […]

Continue reading