മാതൃ വാൽസല്യം [കള്ളൻ കൊച്ചുണ്ണി]

മാതൃ വാൽസല്യം Mathruvalsallyam | Author : Kallan Kochunni   മുമ്പ് വേറെ ഒരു സൈറ്റിൽ എഴുതിയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് സുരേഷിന്റെയും അവന്റെ അമ്മ പത്മയുടെയും ഇൻസെസ്റ് കഥയാണ്. നിഷിദ്ധസംഗമ കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് വായിക്കാതെ ഇരിക്കുവാൻ അഭ്യർത്‌ഥിക്കുന്നു. അമ്മ മകൻ തലത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ജീവിതം വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് മാറി മറഞ്ഞ കഥ. അത് സുരേഷിന്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ ആകട്ടെ. ഞാൻ സുരേഷ്. പ്രായം 24 . […]

Continue reading