യക്ഷയാമം 6 [വിനു വിനീഷ്]

യക്ഷയാമം 6 YakshaYamam Part 6 bY വിനു വിനീഷ്   യക്ഷയാമം 5 [വിനു വിനീഷ്] 79 യക്ഷയാമം 4 [വിനു വിനീഷ്] 99 യക്ഷയാമം 3 122 യക്ഷയാമം 2 [വിനു വിനീഷ്] 108 യക്ഷയാമം [വിനു വിനീഷ്] 81   ഒരുനിമിഷം ശ്വാസംനിലച്ചുപോയ ഗൗരി മുകളിലേക്ക് തന്റെ ശിരസുയർത്തി. ആകാശംമുട്ടെവളർന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ശിഖരത്തിൽ ഒരു മൃതദേഹം കാട്ടുവള്ളിയിൽ കിടന്നാടുന്നു. രക്തം പിന്നെയും തുള്ളികളായി ഗൗരിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇറ്റിവീണു. ഭയത്തോടെ അവൾ സർവ്വശക്തിയുമെടുത്ത് അലറിവിളിച്ചു. “മുത്തശ്ശാ “ ഗൗരിയുടെ നിലവിളികേട്ട് ശങ്കരൻതിരുമേനിയും, രാമനും […]

Continue reading