കാവ്യയുടെ മിലിറ്ററി ഡോഗ്ഗ് 5 [MAHA DEV]

കാവ്യയുടെ  മിലിറ്ററി ഡോഗ്ഗ് 05 KAVYAYUDE  MILITARY DOG [PART 5] [MAHA DEV] Previous Parts | Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4 | [ഈ ഭാഗത്തിൽ ത്രീസം ലെസ്ബിയൻസ് / ബീസ്റ്റാലിറ്റി എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വായനക്കാർ വായിക്കരുതെന്നു മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നു . ഈ എഡിഷനിൽ പാർട്ട് 5 &6 ഒരുമിച്ചു add ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ വല്യ delay അപ്ഡേഷനിൽ എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം.എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായവും പ്രോത്സാഹനവും പ്രദീക്ഷിക്കുന്നു… അതെല്ലാം കിട്ടുമെന്ന […]

Continue reading

ലൂസിഫർ ഇൻ തീയറ്റർ [MAHADEV]

ലൂസിഫർ    ഇൻ     തീയറ്റർ  LUCIFER  IN THEATER    AUTHORED  BY  [MAHADEV]       ഒരിക്കൽ എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ എന്ന 19 കാരിയുടെ കള്ളകളികൾ നേരിൽ കണ്ട ഒരു 17 വയസ്സുകാരൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്ന മഹാദേവൻ. ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു അതിനൊരു ദൃക്‌സാക്ഷി. പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ആ ചേച്ചിടെ കള്ളവെടി ഫോണിൽ പകർത്താനോ, മറ്റൊരുരീരത്തിയിൽ അതുകാട്ടി വിരട്ടാണോ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല, ഇന്നുവരെ.. ഇതാ… വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഞാൻ ധീര ദൃക്‌സാക്ഷിത്വം വഹിച്ച മറ്റൊരു കള്ളവെടി… ഇത് […]

Continue reading

കാവ്യയുടെ മിലിറ്ററി ഡോഗ്ഗ് [TEASER]

കാവ്യയുടെ   മിലിറ്ററി ഡോഗ്ഗ് [TEASER]  KAVYAYUDE  MILITARY DOG [TEASER]  AUTHORED BY  [MAHADEV] “ചേട്ടാ…..ഇന്ന് തന്നെ പോണോ…” “മുത്തേ….നിന്നെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധികുമായിരുന്നിട്ടല്ല. അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധം നടക്കുക അല്ലെ…പോയെ തീരു ..” “ഹോ…പിന്നെ ചേട്ടൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ യുദ്ധം ജയിക്കില്ലേ .?” “ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ രാജ്യ സ്നേഹം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല പെണ്ണെ… നീ സമാദാനത്തോടെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും കഴിയുന്നത് അതിർത്തിയിൽ എന്നെ പോലുള്ളവർ ഉറക്കം ഒളഞ്ഞു കാവൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്…” “അവളുടെ മുഖം മങ്ങി..” “ചേട്ടൻ പോയാൽ ഈ […]

Continue reading

എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ 6 [MAHADEV]

       എയർ ഹോസ്റ്റസ്   ശിവന്യ 06 AIRHOSTESS   SHIVANYA  PART 06     AUTHORED BY [MAHADEV]   ശിവന്യയുടെ ചെൻ ചുണ്ടുകൾ അച്ഛന്റെ ചുണ്ടിൽ തൊട്ടു.. മെല്ലെ ഉരസ്സി.. അവൾ അവളുടെ അച്ഛന്റെ ചുണ്ടിൽ മെല്ലെ കടിച്ചു.. ശിവന്യയുടെ കീഴ് ചുണ്ടുകൾ തൊട്ടാൽ ചോര ചീറ്റാൻ തയ്യാറായി രക്ത നിറത്തിൽ വിറച്ചു നില്കുന്നു.. തലച്ചോറിൽ നിന്നു ഒരു മിന്നൽ പ്രവാഹം അവളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ പൂറ് വരെ വെട്ടി… പൂറിനകത്തെ അടക്കാൻ കഴിയാത്ത കടി പിന്നെയും നുരഞ്ഞു പൊങ്ങി. അച്ഛന്റെ […]

Continue reading

എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ 5 [MAHADEV]

എയർ ഹോസ്റ്റസ്   ശിവന്യ  05 AIR HOSTESS SHIVANYA PART 5     AUTHORED  BY   [MAHADEV] | PREVIOUS PART VNq«pNms^….U]km]n Ft¶mXv £fn¡pN… H^p N¼n¡p«³ ]qh_psX tfmlfm] Ns½âv Nm^yfm¡n FXp¯p NT Fjp¯p WnÀ¯n] H^mÄ B\v Mm³ … Fsâ kntkN dp²n knWnt]mPn¡m³ A¶v FWn¡v NjnªnÃ. Nãs¸«v FjpSp¶ H^p NT]v¡v tk*{S t{bmÕmiWw Cöv A¶v FWn¡v tSm¶n… bs£ Mm³ SpX§n sk¨ NT bqÀ¯oN^n¡m³ DÅn Wn¶pw H^p […]

Continue reading

എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ 4 [MAHADEV]

എയർ ഹോസ്റ്റസ്   ശിവന്യ  04 AIR HOSTESS SHIVANYA PART 4     AUTHORED  BY   [MAHADEV] | PREVIOUS PART പ്രിയവായനക്കാരെ … ജോലി  തിരക്കുകൾ  കൊണ്ട്  മാത്രമാണ്  ഇത്രയും  വൈകിയത്‌ . ദയവായി  ക്ഷമിക്കുക .. ഈ  കഥ  എല്ലാരും വായിക്കണം. വിലപ്പെട്ട  അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി  ഞാൻ  കാത്തിരിക്കുന്നു AkWv Fs´¶nÃm¯ Btklfm]n^p¶p.. lnkWy fµw fµw A¶ WX WX¶p N®mXn]psX fp¶n Wn¶p.. AkÄ Ssâ l^o^¯n fqXn sk¨n^p¶ bpS¸p AkapsX WnSwb§Ä¡p fpNant`¡p N]än sk¨p.. AkÄ AkapsX I´n […]

Continue reading

ഭസ്മാസുര മോഹിനി 1 [MAHADEV]

ഭസ്മാസുര മോഹിനി  BASMASURA MOHINI     AUTHORED BY    [MAHADEV] bp^m\§an Sm³ BÀ¡ptWs^ Ssâ Iq*p kn^ D]À¯p¶ptkm Aks^ ehvffm¡m³ £fS DÅ H^p ^m£h³ ehvfmhp^sW W½Ä GkÀ¡pw hpb^nInSfm\tÃm.. hwim^ ^p{UWm] lnk³ tbm`pw Aksâ k^k_nªp f_ªp Wn¡pfm]n^p¶p.. B fim Ahp^ kn¯nsW tbm`pw f]¡n AksW kVn¨ H^p {Snt`mN Abvh^Êv B]n^p¶p kngv\p ePkmsâ tfminWn ^qbw… fm]m tfminWn… hm£Â “”ehvfmhp^ tfminWn”” ASv bp^m\w…F¶m […]

Continue reading

നാഗിൻ 1 [MAHADEV]

നാഗിൻ 1 NAAGIN PART 1 AUTHORED BY [MAHADEV] ഇതൊരു സാങ്കല്പിക ഹൊറർ കമ്പികഥ ആണ്. കഥയ്ക്കും കമ്പി ക്കും ഒരേ സ്ഥാനമാണ്. നൽകിയിരിക്കുന്നത്..നാഗകന്യകയുടെ മറ്റൊരു നാമം ആണ് നാഗിൻ   cvt`m_nZ]ns` fn]mfn do¨nWXp¯p ØnSn sI¿p¶ t`mNs¯ Ht^H^p 5 ÌmÀ timhvbnä`n B\v “” BÌÀ sfZnhnän “” 12 Wn`NanÂB]n NX tWm¡n Wn¡p¶ ftWmi^fm] sN«nXXw. fnN¨ BVpWnN hwknUmW§apw. KÀ½Wn sf]vZv hvsbgy FNznbvsfâvhv AknsX D*m]n^p¶p… 24 […]

Continue reading

എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ 3 [MAHADEV]

എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ- 03 AIRHOSTESS SHIVANYA PART 3 AUTHOR : MAHADEV || PREVIOUS PART hf]w 6 .30 B]n^p¶p .. ^mKoknsâ tcm¬ WnÀ¯msS A`m_w AXn¨psNm*n^p¶p … A`£yfm] fpO emkt¯msX lnkWy N®v Sn^p½nsNm*p F\o¨p . AkÄ AÑsâ tcm¬ FXp¯v A`m_w hvWqhv sI]vSp… AkÄ bpS¸v bnt¶w fqXn D_§m³ SpX§n…. AkÄNv Wà hpOw tSm¶n.. bp_¯p Wà fj B]n^p¶p .. ^mKokv lnkWysW fp_ps¡ bnXn¨n«p*m]n^p¶p… […]

Continue reading

എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ 2 [MAHADEV]

എയർഹോസ്റ്റസ് ശിവന്യ- 02 AIRHOSTESS SHIVANYA  AUTHOR : MAHADEV || PREVIOUS PART CâÀ tNm*nsWâ fss_³ ss{Zkv Fs¶m^p {So ÌmÀ tim«n`nWp fp¶n`m\v NmÀ k¶p Wn¶Sv… lnkWy ]pw lnk {bhmUpw Nm_n Wn¶n_§n.. fpwd]ns` d{µ Nm]`nWXp¯p ØnSn sI¿p¶ tim«Â B]n^p¶p ASv… Nm_n Wn¶pw dmtPKv FXp¯psNm*p lnk {bhmUv _nhbvg³ Nu*_nt`¡v WX¶p…. _nhbvgWn Wà Ipų b¿·mÀ Wn`vNp¶Sv AkÄ N*p…. Ak^psX FÃm^psX]pw […]

Continue reading