പായ്യസം 1 [പ്രൊഫസർ. M.H]

പായ്യസം 1 Paayyasam Part 1 | Author : Professor MH B.Tech കഴിഞ്ഞു സപ്ലൈ അടിച്ചു പണ്ടാരം അടങ്ങി വീട്ടില് വന്നു നിൽക്കുന്ന സമയം.. ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞു കാണും വീട്ടില് ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ഇരുപ്പിലാണ് പിഎസ്‌സി പഠനത്തിന് പോയാലോ എന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്നത്.. അങ്ങനെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും സമ്മധം . അങ്ങനെ psc ക്ക് ചേർന്ന്.. […]

Continue reading