സ്വർഗം 1 [M D V]

സ്വർഗം 1 Swargam | Author : M D V   എന്റെ പേര് അജിത് , 25 വയസ്സ് . ഞാൻ ഇടുക്കിയിൽ ഇരട്ടയാർ എന്ന സ്‌ഥലത്തു എന്റെ കുടുംബത്തോടപ്പം താമസിക്കുന്നു . ഞാൻ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ എനിക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ട്. എന്റെ അച്ഛനും ഒരു കൃഷിക്കാരൻ ആണ്.കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 30 ഏക്കർ വരുന്ന റബ്ബർ തോട്ടം , പിന്നെ 2 ഏക്കർ വാഴത്തോട്ടം. പിന്നെ പശുക്കളുമുണ്ട്. […]

Continue reading