ഒരു ചെറിയ സുഖം

ഒരു ചെറിയ സുഖം (പഴയ ഓര്മ ) Oru cheriya sukham bY Luyi കോളേജ് കഴിഞ്ഞു ബസിൽ തിരുച്ചു വരുവാന്. ആരുമില്ല ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം നേരത്തെ പോയി. ഞൻ ആരാണ് പറഞ്ഞില്ലാലോ ഞൻ ലൂയി. 2nd ഇയർ CS സ്ടുടെന്റ്റ്. പ്രൊജക്റ്റ് നുള്ളത് എല്ലാം പ്രെപരെ ചെയ്തിട് തിരിച്ചു പോകുകയാണ് .അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് ഇത് നിന്നെ കൊറേ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കേറി , എല്ലാവരും റ്റ്യൂൻ കഴ്ഞ്ഞു പോകുകയാണ്. സ്കൂൾ കുട്ടികൾ എന്ന പറഞ്ഞാൽ അത്ര കൊച്ചൊന്നുമല്ല […]

Continue reading