അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ ഞാനും [ലിങ്കൺ]

അമ്മയും ചേച്ചിയും പിന്നെ ഞാനും Ammayum Chechiyum Pinne njaanum | Author : Lincon   ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് നിങളുടെ സ്‌പോർട് ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . ഒരുപാട് സന്ദോഷത്തോടെ ജീവിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് വലിയ ആഘാതമാണ് നൽകിയത് .വീട്ടിൽ ഞാൻഅജയ് (21 വയസ്സ് )’അമ്മ രജനി (43 വയസ്സ് )ചേച്ചി ആതിര (24 വയസ്സ് )ചേച്ചിയുടെ കല്യാണകാര്യങ്ങൾനോക്കുന്ന സമയത്താണ് അച്ഛൻ അക്റക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് പത്തുദിവസം ആശുപത്രിയിൽ  ഞങ്ങളെവിട്ടുപോയി ആ പത്തു […]

Continue reading