അപ്പുവിന്റെ മിനികുട്ടി [കുട്ടിച്ചാത്തൻ 2.0]

അപ്പുവിന്റെ മിനികുട്ടി Appuvinte Minikkutty | Author : Kuttychathan 2.0   ഇതൊരു incent കഥ ആണ് താല്പര്യം ഉള്ളവർ വായിക്കുക ഞാൻ പ്രണവ് വീട്ടിൽ എല്ലാവരും അപ്പു എന്നു വിളിക്കും.അമ്മ, ചേച്ചി ഞങ്ങൾ 3പെർ ആണ് വീട്ടിൽ, അച്ഛൻ അമ്മയെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി…. ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവൾ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ ആണ്. എന്റെ അമ്മയുടെ പേര് മിനി , അമ്മയെ കുറിച്ചു പറയുക ആണ് എങ്കിൽ […]

Continue reading