കുരുതിമലക്കാവ് 9 [ Achu Raj ]

കുരുതിമലക്കാവ് 9 Kuruthimalakkavu Part 9 bY Achu Raj | PREVIOUS PART   fmänk¡m³ Njn]m¯ Sn^¡pNÄ t£\n¡msS k^p¶ AUnSnNÄ tbms` B\p ……. NT]psX SpXÀ¨ sskNn]Sn t£f tImUn¡p¶p …….Wn§apsX kn`t]_n] ht¸m^v«pNÄ¡v ANfjnª Wµn……SpXÀ¶pw ASv {bSo£n¨p sNm*v … lymw Fs´ms¡t]m fWhn`p_¸n¨psNm*v– fqbsâ ssN]n Wn¶pw kXn km§n A]mapsX Nm sSm«p kµn¨psNm*v fpt¶m«p WX¶p… NmXpw AbNX§apw Sm*n Ak³s_ Wnt]mPw tSXn……. C^p«n³s_ […]

Continue reading