കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് 5 [സിദ്ധാർത്ഥൻ]

കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് 5 Kothi Theeratha Pennu Part 5 | Author : Sidharth | Previous Part   ഫക്ക്        ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ     ഒരു     വിട്ടുവീഴ്ച   ദാസിന്റെ          ഭാഗത്തു നിന്നും   ഉണ്ടാകാറില്ല.. രമ്യ         ടീച്ചർ     ആണെങ്കിൽ    അക്കാര്യത്തിൽ          ഒരു     പടി   മുന്നിൽ       ആണെങ്കിലേ  […]

Continue reading

കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് 4 [സിദ്ധാർത്ഥൻ]

കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് 4 Kothi Theeratha Pennu Part 4 | Author : Sidharth | Previous Part   വെറയിറ്റി         രീതിയിൽ       ഫക്കിംഗിൽ         ഒരു       പുതിയ    മാനം      സൃഷ്ടിച്ച്         ദാസ് സാർ    രമ്യ   ടീച്ചറെ         അറഞ്ഞ്     പണ്ണി…   ഏറെ      […]

Continue reading

കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് 3 [സിദ്ധാർത്ഥൻ]

കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് 3 Kothi Theeratha Pennu Part 3 | Author : Sidharth | Previous Part നല്ല          ഭാവനയും           കാഴ്ചപ്പാടും           ഉള്ള        സ്ത്രീയാണ്          രമ്യ ടീച്ചർ…. ആവുന്ന          കാലത്ത്         ജീവിതത്തിന്റെ        […]

Continue reading

കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് 2 [സിദ്ധാർത്ഥൻ]

കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് 2 Kothi Theeratha Pennu Part 2 | Author : Sidharth | Previous Part   രമ്യ  ടീച്ചർ . അന്ന്  ഉറങ്ങിയില്ല.. നെഞ്ചത്ത്   പൂട ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന്  അറിഞ്ഞ്         ടീച്ചർക്ക്          വായിൽ       വെള്ളമൂറി…. കൊച്ചുനാൾ    മുതൽക്കേ യുള്ള    കൊതിയാ  പെണ്ണിൻറെ.. ഒഴിവ്    സമയങ്ങളിൽ  ” കള്ളന്റെ ”  അരികിൽ      […]

Continue reading

കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് [സിദ്ധാർത്ഥൻ]

കൊതി തീരാത്ത പെണ്ണ് Kothi Theeratha Pennu | Author : Sidharth   സ്ഥലം       മാറ്റം         കിട്ടി        നെടുമങ്ങാട്          ഹൈസ്കൂളിൽ         ചെല്ലുമ്പോൾ          കൃഷ്ണദാസ്        ഒരിക്കലും         നിരീച്ചു          കാണില്ല     തന്റെ        […]

Continue reading