കൂട്ടുകാരിയുടെ ഒരു കഴപ്പി അമ്മ [Aju]

കൂട്ടുകാരിയുടെ ഒരു കഴപ്പി അമ്മ Koottukaariyude Oru Kazhappi Amma | Author : Aju നമസ്കാരം ഞാൻ ഇവടെ അത്യം ആയിട്ടാണ് ഒരു കഥ എഴുത്തുന്നത് അതിന്റെ പോരായിമ്മകൾ ഇതിൽ ഉമടവും. അപ്പോൾ നമ്മക് കഥയിലേക് വരാം ഞാനും എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ അമ്മയും ആയിട്ട് ഇണ്ടായ ഒരു കഥയാണ് ഇത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപെടുന്ന ഒരാളാണത്. ഞാൻ അവരെ അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ന്നല അടുപ്പം പോലെ ആയിരുന്നു ഒരു […]

Continue reading