ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര [കിരൺ.കിസ്]

ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര Oru Train Yaathra | Author : KiranKiss   എന്റെ പേര് കിരണ് , ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം ആണ്.. ഞാൻ എന്ജിനീറിങ് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന കാലം കൃത്യം ആയി പറഞ്ഞാൽ 1 ലോക്ക് ഡൗണ് ഇന്റെ സമയം … ലോക്ക് ഡൗണ് എല്ലാരേയും പോലെ എനിക്കും ബോർ അരുന്നു … അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എന്റെ സ്കൂളിൽ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച […]

Continue reading