കസിൻ ചേച്ചിയുടെ അടുപ്പം [King]

കസിൻ ചേച്ചിയുടെ അടുപ്പം Cousin Chechiyude Aduppam | Author : King ഇത്‌ എന്റെ ആദ്യത്തെ കഥയാണ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കസിൻ ചേച്ചിയും അവളുടെ കാമുകനും തമ്മിലുള്ള കാമകളികൾ ഞാൻ ഒളിച്ചുകണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് തീർത്തും സാങ്കൽപ്പിക കഥയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ. നമുക്ക് കഥയിലേക് കടക്കാം. എന്റെ പേര് ജീവൻ (ശരിക്കും പേര് അല്ല )വയസ് 21 കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല,ആവറേജ് ബോഡി ഷേപ്പ് ഒക്കെ […]

Continue reading